top of page

ביטול עסקה והחזרות

החזר תשלום עבור רכישת תמונה

  • רק הלקוח המזמין (גם אם מיען את המשלוח לאחר) רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות הדין החל ולאמור להלן.

  • לקוח רשאי לבטל עסקה, תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק,

לפי המאוחר מבניהם.

  • ינוקה מתשלום ההחזר סכום של 15% דמי טרחה לאמן.

  • לקוח רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: "החוק").

ניתן להודיע על ביטול באחת הדרכים שלהלן:

- בטלפון : 052-686-9941

- בדואר אלקטרוני : nava018@gmail.com

  • יש למסור הודעה בכתב בכל אחד מאמצעי ההתקשרות המצוינים לעיל. בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון - פרט מזהה נוסף (4 ספרות אחרונות של האשראי שאיתו ביצעו את העסקה).

  • במקרה שבו הלקוח קיבל אישור ביטול העסקה, יחזיר הלקוח את המוצר באמצעות אחת הדרכים המפורטות להלן:

על ידי שליח מחברת שליחויות חיצונית על חשבנו.

bottom of page